Regulamin

REGULAMIN IV EDYCJI TOMASZOWSKIEJ LETNIEJ LIGI FIRM SZÓSTEK PIŁKARSKICH

O PUCHAR BURMISTRZA TOMASZOWA LUBELSKIEGO Sezon 2017

 § 1

Postanowienia ogólne

Celem rozgrywek Tomaszowskiej Letniej Ligi Firm (dalej zwanej TLLF) jest popularyzacja piłki nożnej wśród pracowników firm, ich rodzin oraz młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku po pracy. Do w/w rozgrywek sezonu 2017 mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Wszystkie mecze TLLF będą odbywać się w Tomaszowie Lubelskim: - na boisku typu „Orlik” przy ul. Żwirki i Wigury 6, w terminach wyznaczonych przez organizatora (środy od godz. 16:00). Uczestników w/w rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, przepisy PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry na „Orliku” postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Zasady uczestnictwa w rozgrywkach TLLF

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 16 rok życia (zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach TLLF wg wzoru druku organizatora – załącznik nr 1).
 2. W rozgrywkach TLLF nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy brali udział w rozgrywkach mistrzowskich: Ekstraklasy, I, II i III ligi seniorów w sezonie 2016/2017, po dniu 31 sierpnia 2016 roku (po zamknięciu okna transferowego) prowadzonych przez Ekstraklasę, PZPN, Lubelski Związek Piłki Nożnej lub inny Związek Piłki Nożnej.
 3. W rozgrywkach TLLF bez ograniczeń mogą uczestniczyć zawodnicy pozostałych grup młodzieżowych oraz zawodnicy w wieku powyżej 35 lat.
 4. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach TLLF jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących drużynę do dnia 30 czerwca 2017 roku wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę. Po 30 czerwca 2017 roku brak jest możliwości dopisywania zawodników do list zgłoszeniowych nawet w przypadku posiadania wolnych miejsc, w trakcie trwania rozgrywek brak jest możliwości wymiany zawodników.
 5. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek w TLLF zobowiązana jest do wpłacenia kwoty startowej w wysokości 300 zł na konto organizatora rozgrywek.

BGŻBNP

18 2030 0045 1110 0000 0420 6380

Brak w/w wpłaty kwoty startowej do dnia 3 lipca 2017 r. powoduje nie uwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

6. W meczach TLLF mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Lista zgłoszeniowa powinna zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach co jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu TLLF. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach, decyduje kolejność złożenia zgłoszenia drużyny.

7. Drużyny przystępujące do gry obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami) oraz obuwie do gry na „Orliku”. Wymagane jest żeby każdy zawodnik grał w czasie całych rozgrywek z tym samym numerem na koszulce, w przypadku ujawnienia zmiany numeru przez zawodnika bez poinformowania przed meczem sędziego, drużyna zostanie ukarana walkowerem.

8. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem) w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika przed meczem.

9. Mecze TLLF odbywają się według terminarza opracowanego przez organizatorów. Terminarz będzie dostępny na stronie internetowej www.tss.tomaszow.info

10. Terminy i godziny meczów wyznaczone przez organizatorów i podane do wiadomości są ostateczne. Z uwagi na specyfikę rozgrywek brak jest możliwości przekładania meczy.

11. W przypadku, gdy drużyna wycofa się z rozgrywek bądź zostanie zdyskwalifikowana, spotkania z jej udziałem zostaną uznane za nieodbyte. W przypadku gdy wycofana drużyna rozegrała 50% i 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużyną przeciwnym walkowery w stosunku 3:0 (bez wyznaczania strzelców bramek).

§ 3

Najważniejsze przepisy gry TLLF

W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry PZPN w piłkę nożną oraz z uwagi na specyfikę gry na „Orliku” postanowienia niniejszego regulaminu.

 1. Zawody rozgrywane będą na „Orliku” piłką dostarczoną przez organizatora.
 2. Mecze trwają 2 x 15 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska.
 3. W meczu danej drużyny mogą wystąpić wszyscy zawodnicy zgłoszeni na liście zgłoszeniowej.
 4. W grze bierze udział po 6 zawodników w tym bramkarz.
 5. Najmniejsza ilość zawodników rozpoczynających mecz to – 4 w tym bramkarz.
 6. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu tylko i wyłącznie w strefie zmian. Za prawidłową zmianę uznaje się, gdy zawodnik biorący udział w grze opuści boisko, a w jego miejsce wejdzie zawodnik rezerwowy. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany hokejowe). Wymiana bramkarza tylko podczas przerwy w grze za zgodą sędziego.
 7. Na „Orliku” obowiązuje gra do linii.
 8. Po wyjściu piłki na aut, następuje wznowienie gry nogą z linii boiska w miejscu gdzie piłka opuściła pole gry. Dokładne miejsce wznowienia gry wskazuje sędzia zawodów tak by wykonujący wznowienie zawodnik mógł swobodnie wprowadzi piłkę do gry. Przed każdym wznowieniem gry piłka nie może być w ruchu. W/w wznowienie jest rzutem wolnym pośrednim, rzuty z rogu według przepisów PZPN. Czas na wznowienie gry max 6 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki.
 9. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych i rożnych oraz wznowienia gry z autu wynosi 5m od piłki.
 10. Pole karne wyznacza linia ciągła. Rzut karny wykonywany jest z wyznaczonego miejsca.
 11. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze czasowe.

a) pierwsza żółta kartka – zawodnik ukarany opuszcza pole gry na 2 minuty i może powrócić na boisko po upływie 2 minut lub stracie bramki,

b) bezpośrednia czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 4 minut bez możliwości uzupełnienia składu po stracie bramki. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12 „Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek decyzja należy do Organizatora TLLF.

c) druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona kartka zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 4 minut lub stracie bramki.

12. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej w przypadku straty bramki według następujących zasad:

a) jeżeli 6 zawodników gra przeciwko 5 zawodnikom i zespół z większą liczbą zawodników zdobędzie bramkę to drużyna z 5 zawodnikami może uzupełnić skład

b) jeżeli obie drużyny mają po 5 lub mniej zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu

c) jeżeli 6 zawodników gra przeciw 4-em zawodnikom lub 5-ech przeciw 4-em i zespół
z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół z 4-ką  zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika

d) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki.

13. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Interpretacja: zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika (wślizg odbierający) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły.

a) gra wślizgiem w zasięgu gry (kontakt z przeciwnikiem) – rzut wolny bezpośredni lub rzut karny w zależności od miejsca przewinienia;

b) gra wślizgiem w zasięgu gry (bez kontaktu z przeciwnikiem) traktowany jest jako gra niebezpieczna – rzut wolny pośredni z miejsca wskazanego przez sędziego zawodów,

c) gra wślizgiem poza zasięgiem gry – sędzia zezwala na kontynuowanie gry.

                        Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.

 1. Dotyczy gry z bramkarzem.

Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno
z przewinień :

a) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

b) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu
z autu wykonanego przez współpartnera.

15. Bramkarz po wyjściu piłki poza linię bramkową, wznawia grę nogą z wyznaczonej linii (tzw. piątki).

16. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób Przepisów gry. Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką oraz bezpośrednio wznawiając grę nogą po jej wyjściu poza pole gry.

17. Rzut wolny bezpośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

a) kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

b) podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, zarówno poprzez wślizg, jak i atak z przodu lub z tyłu przeciwnika,

c) atakuje przeciwnika ciałem,

d) uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,

e) atakuje przeciwnika nogami,

f) popycha przeciwnika,

g) trzyma przeciwnika,

h) pluje na przeciwnika,

i) za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym) i uwzględniając, że nie gra on w sposób lekkomyślny, nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły,

j) rozmyślnie dotyka piłkę ręką, oprócz bramkarza we własnym polu karnym.

18. Zawodnicy nie mogą korzystać z dodatkowego wyposażenia lub zakładać czegokolwiek co może stwarzać niebezpieczeństwo dla nich samych oraz dla innych zawodników (włączając w to biżuterię).

§ 4

Sankcje dyscyplinarne

 1. Żółte i czerwone kartki mogą być pokazywane tylko zawodnikowi grającemu lub zawodnikowi rezerwowemu.
 2. Zawodnik musi być napomniany przez pokazanie mu żółtej kartki, jeżeli popełnia jedno
  z następujących przewinień :

a) jest winny niesportowego zachowania,

b) słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie, używa słów wulgarnych i powszechnie uznanych za obelżywe,

c) uporczywie narusza przepisy gry,

d) opóźnia wznowienie gry,

e) nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem różnym, rzutem z autu, rzutem wolnym lub rzutem od bramki,

f) wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego, lub narusza procedurę zmiany zawodników,

g) rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

3. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo TLLF otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany :

a) przy trzecim napomnieniu (3 żółta kartka) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

b) przy piątym napomnieniu (5 żółta kartka) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

c) przy siódmym i każdym następnym napomnieniu – kara dyskwalifikacji
w wymiarze 1 meczu,

d) w przypadku gdy zawodnik dostanie w jednym meczu np. ósmą i dziewiątą żółtą kartkę – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

4. Zawodnik lub zawodnik rezerwowy musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwona kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień :

a) popełnia poważny, rażący faul,

b) zachowuje się gwałtownie lub agresywnie,

c) pluje na przeciwnika lub inną osobę,

d) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym ),

e) pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,

f) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka lub gestów w stosunku do sędziego lub innych zawodników,

g) otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu,

h) zawodnik rezerwowy musi być wykluczony, jeżeli pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na jej zdobycie.

5. Zawodnik wykluczony z gry nie może powrócić na boisko ani zajmować miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych i musi opuścić najbliższe otoczenie pola gry.

6. Atak nogami, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany przez sędziego jako poważny, rażący faul.

7. Jakakolwiek próba symulacji na boisku, która ma na celu oszukanie sędziego, musi być traktowana jako niesportowe zachowanie karane napomnieniem.

§ 5

Zasady wyłonienia mistrza TLLF

 1. System oraz terminarz rozgrywek zostanie podany przez Organizatora do 3 lipca 2017 roku i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
 2. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny:

a) w przypadku nie stawienia się na zawody lub spóźnienia się powyżej 10 minut. Dwukrotne nie stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu opłaty startowej.

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony do rozgrywek TLLF, nie posiadał dowodu potwierdzającego tożsamość podczas sprawdzania lub złamane zostały postanowienia Regulaminu co do zasad uczestnictwa §2 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11
i 12),

c) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik z tytułu dyskwalifikacji za żółte lub czerwone kartki.

d) za nie przestrzeganie zasad regulaminu przez którąś z drużyn, Organizator może nałożyć na nią karę pieniężną, bądź zdyskwalifikować drużynę z rozgrywek.

3. Punktacja w meczach przedstawia się następująco:

a) za zwycięstwo – 3 pkt.

b) za remis – 1 pkt.

c) za porażkę – 0 pkt.

 1. O kolejności zespołów decyduje :

a) liczba zdobytych punktów

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:

- liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)

- korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach

- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

c) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie z następującymi zasadami:

- liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami ( bezpośredni pojedynek-mała tabela )

- korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach

- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach TLLF na własną odpowiedzialność.
 2. Na „Orliku” wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz Organizatorom rozgrywek.
 3. Na obiekcie „Orlika” obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby, które naruszą powyższy zakaz zostaną ukarane zgodnie z postanowieniami Regulaminu dyscyplinarnego PZPN §9 pkt.1 i pkt.14. W stosunku do w/w osób zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne z wykluczeniem zawodników lub całych drużyn z rozgrywek włącznie.
 4. Drużyna może na piśmie złożyć oficjalny protest w terminie 24 godzin po zakończonych zawodach do Organizatora. Po tym terminie protestu nie uwzględnia się.
 5. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie Organizator.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.