Regulamin

REGULAMIN VII EDYCJI

TOMASZOWSKIEJ HALOWEJ

LIGI FIRM PIĄTEK PIŁKARSKICH

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

Sezon 2018/2019

§ 1

Postanowienia ogólne

Celem rozgrywek Tomaszowskiej Halowej Ligi Firm (dalej zwanej THLF) jest popularyzacja halowej piłki nożnej wśród pracowników firm, ich rodzin oraz młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku po pracy. Organizatorem rozgrywek jest Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY”. Do rozgrywek sezonu 2018/2019 mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące szkoły średnie, stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Mecze odbywać się będą w Tomaszowie Lubelskim:

- w hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Żwirki i Wigury 3, w terminach wyznaczonych przez organizatora (niedziele), w przypadku zgłoszenia się do rozgrywek dużej ilości zespołów organizator podejmie decyzję co do terminów i miejsca rozgrywania zawodów. Uczestników rozgrywek obowiązują przepisy gry w piłkę nożną, przepisy PZPN oraz z uwagi na specyfikę gry na hali postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Zasady uczestnictwa w rozgrywkach THLF

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 16 rok życia
(zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach wg wzoru druku organizatora).

2. W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy brali udział w rozgrywkach mistrzowskich: Ekstraklasy, I, II, III ligi seniorów oraz Ekstraklasy, I i II Ligi Futsalu, w sezonie 2018/2019, po dniu 31 sierpnia 2018 roku (po zamknięciu okna transferowego) prowadzonych przez Ekstraklasę, PZPN, Lubelski Związek Piłki Nożnej lub inny Związek Piłki Nożnej.

3. W rozgrywkach bez ograniczeń mogą uczestniczyć zawodnicy pozostałych grup młodzieżowych oraz zawodnicy w wieku powyżej 35 lat.

4. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących drużynę do dnia 18 listopada 2018 roku wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę.

5. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek zobowiązana jest do wpłacenia kwoty startowej w wysokości : 600 zł (sześćset złotych), na konto organizatora nie później niż do dnia 15 listopada 2018 roku. Brak wpłaty powoduje nie uwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

BGŻ BNP Paribas

nr konta:

18 2030 0045 1110 0000 0420 6380

z dopiskiem: „THLF 2018/19 – wpisowe „nazwa drużyny

W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w rozgrywkach lub oddania 2 walkowerów czyli dyskwalifikacji drużyny, wpisowe nie będzie zwracane.

Dla nowych drużyn, które nie uczestniczyły w VI Edycji THLF obowiązuje promocja dotycząca wysokości wpisowego, które wynosi dla nich 500 zł (pięćset złotych). W nowej drużynie może występować maksymalnie 4 zawodników, którzy uczestniczyli w VI Edycji THLF i występowali
w jednej drużynie.

Drużyny, które do 11 listopada 2018 roku zgłoszą swoją drużynę do udziału w THLF otrzymają promocję w postaci obniżenia kwoty wpisowego do wysokości 500 zł (pięćset złotych), która powinna być wpłacona do dnia 11 listopada 2018 roku. Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek w terminie obowiązywania promocji wynosi 8 osób.

W przypadku zgłoszenia do rozgrywek mniejszej liczby zawodników niż 12, do 18 listopada 2018 roku jest możliwość uzupełnienia wolnych miejsc w składzie.

W terminie wyznaczonym przez organizatora ( tj. w połowie rozgrywek ), każda z drużyn będzie mogła uzupełnić wolne miejsca w składach lub wymienić maksymalnie 3 zawodników na innych, nie uczestniczących w obecnych rozgrywkach i nie zgłoszonych do rozgrywek w innych drużynach.

6. W meczach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Lista zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia oraz podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach co jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu THLF. Zawodnik może być zgłoszony
i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach, decyduje kolejność złożenia zgłoszenia drużyny.

7. Drużyny przystępujące do gry obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami) oraz obuwie do gry w hali. Wymagane jest żeby każdy zawodnik grał w czasie całych rozgrywek z tym samym numerem na koszulce.

8. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem) w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika przed meczem.

9. Mecze odbywają się według terminarza opracowanego przez organizatorów. Terminarz będzie dostępny na stronie internetowej www.tss.tomaszow.info

10. Terminy i godziny meczów wyznaczone przez organizatorów i podane do wiadomości są ostateczne. Z uwagi na specyfikę rozgrywek brak jest możliwości przekładania meczów.

11. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nieodbyte.
W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50 % i 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 3:0.

§ 3

Najważniejsze przepisy gry THLF

W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry PZPN w piłkę nożną oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia niniejszego regulaminu.

1. Zawody rozgrywane będą w hali na boisku do piłki ręcznej piłką dostarczoną przez organizatora.

2. Mecze trwają 2 x 20 min. z przerwą 2 min. na zmianę połowy boiska, przy czym przy wyrównanym wyniku (różnica 2 bramek i mniej) ostatnie 5 minut meczu czas będzie zatrzymywany przez sędziego stolikowego i mierzony będzie efektywny czas gry. Każdej z drużyn podczas trwania meczu przysługuje wzięcie jednej 1 minutowej przerwy w grze, którą należy zgłosić sędziemu prowadzącemu mecz.

3. W meczu danej drużyny mogą wystąpić wszyscy zawodnicy zgłoszeni na liście zgłoszeniowej, którzy podpisali protokół meczowy.

4. W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz.

5. Najmniejsza ilość zawodników biorących udział w grze – 3 w tym bramkarz.

6. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu tylko i wyłącznie w strefie zmian. Za prawidłową zmianę uznaje się, gdy zawodnik biorący udział w grze opuści boisko, a w jego miejsce wejdzie zawodnik rezerwowy. Zawodnicy rezerwowi obowiązkowo mają mieć założone oznaczniki. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany hokejowe). Wymiana bramkarza tylko podczas przerwy w grze za zgodą sędziego.

7. W hali obowiązuje gra do linii.

8. Po wyjściu piłki na aut, następuje wznowienie gry nogą z parkietu w miejscu gdzie piłka opuściła pole gry. Dokładne miejsce wznowienia gry wskazuje sędzia zawodów tak by wykonujący wznowienie zawodnik mógł swobodnie wprowadzić piłkę do gry. Przed każdym wznowieniem gry piłka nie może być w ruchu. W/w wznowienie jest rzutem wolnym pośrednim, rzuty z rogu według przepisów PZPN. W przypadku odbicia piłki od sufitu - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę przeciwną w miejscu wskazanym przez sędziego zawodów. Czas na wznowienie gry max 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki.

9. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów wolnych
i rożnych wynosi 5 m od piłki, w chwili wznowienia gry z autu odległość wynosi 3 m od piłki.

10. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 m.

11. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze czasowe.

a) pierwsza żółta kartka – zawodnik ukarany opuszcza pole gry na 2 minuty i może powrócić na boisko po upływie 2 minut lub stracie bramki,

b) bezpośrednia czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 4 minut bez możliwości uzupełnienia składu po stracie bramki. Ukarany zawodnik nie może grać w najbliższym meczu swojej drużyny. W przypadku otrzymania czerwonej kartki za przewinienie z Artykułu 12 „Przepisów gry w piłkę nożną” PZPN np. brutalny faul, uderzenie przeciwnika lub inne niesportowe zachowanie zawodnika powoduje, że zostaje on ukarany karą dyskwalifikacji od 3 meczów do całkowitego wykluczenia z rozgrywek decyzja należy do Organizatora THLF.

c) druga żółta kartka, a w konsekwencji czerwona zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, a w jego miejsce może wejść inny zawodnik po upływie 4 minut lub stracie bramki.

12. Zespół, który gra w osłabieniu może być uzupełniony przed upływem kary czasowej
w przypadku straty bramki według następujących zasad :

a) jeżeli 5 zawodników gra przeciwko 4 zawodnikom i zespół z większa liczbą zawodników zdobędzie bramkę to drużyna z 4 zawodnikami może uzupełnić skład

b) jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i padnie bramka to oba zespoły nie uzupełniają składu

c) jeżeli 5 zawodników gra przeciw 3-em zawodnikom lub 4-ech przeciw 3-em i zespół z większa ilością zawodników zdobędzie bramkę to zespół z 3-ką zawodników może uzupełnić skład tylko o jednego zawodnika

d) jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i padnie bramka to zespoły nie uzupełniają składów

e) jeżeli drużyna grająca w osłabieniu zdobędzie bramkę, to nadal gra w osłabieniu, aż do końca kary czasowej nałożonej na zawodnika lub straty bramki.

13. Gra wślizgiem jest niedozwolona. Interpretacja: zawodnik atakuje wślizgiem piłkę będącą
w posiadaniu przeciwnika (wślizg odbierający) oprócz bramkarza we własnym polu karnym pod warunkiem, że nie gra w sposób nierozważny, lekkomyślny i przy użyciu nadmiernej siły.

a) gra wślizgiem w zasięgu gry (kontakt z przeciwnikiem) – rzut wolny bezpośredni lub rzut karny w zależności od miejsca przewinienia;

b) gra wślizgiem w zasięgu gry (bez kontaktu z przeciwnikiem) traktowany jest jako gra niebezpieczna – rzut wolny pośredni z miejsca wskazanego przez sędziego zawodów,

c) gra wślizgiem poza zasięgiem gry – sędzia zezwala na kontynuowanie gry.

Ostateczną decyzję dotyczącą nieprawidłowego odbioru piłki (ataku wślizgiem) podejmuje sędzia prowadzący zawody.

14. Dotyczy gry z bramkarzem.

Rzut wolny pośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz popełnia jedno
z przewinień:

a) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,

b) dotyka lub zagrywa piłkę rękami po otrzymaniu jej bezpośrednio z rzutu z autu wykonanego przez współpartnera.

15. Bramkarz po wyjściu piłki poza linię bramkową, wznawia grę ręką.

16. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linie bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką, zakładając, że zawodnik drużyny, która zdobyła bramkę nie rzucił, nie niósł lub celowo nie zagrał piłki ręką lub ramieniem (dotyczy również bramkarza) i nie naruszył wcześniej w jakikolwiek sposób Przepisów gry. Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką.

17. Rzut wolny bezpośredni jest przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełni jedno z następujących przewinień w sposób uznany przez sędziego za nierozważny, lekkomyślny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

a) kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,

b) podstawia lub usiłuje podstawić nogę przeciwnikowi, zarówno poprzez wślizg, jak i atak z przodu lub z tyłu przeciwnika,

c) atakuje przeciwnika ciałem,

d) uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,

e) atakuje przeciwnika nogami,

f) popycha przeciwnika,

g) trzyma przeciwnika,

h) pluje na przeciwnika,

i) za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu (lub usiłującego zagrać) przeciwnika (oprócz bramkarza we własnym polu karnym) i uwzględniając, że nie gra on w sposób lekkomyślny, nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły,

j) rozmyślnie dotyka piłkę ręką, oprócz bramkarza we własnym polu karnym.

18. Zawodnicy nie mogą korzystać z dodatkowego wyposażenia lub zakładać czegokolwiek co może stwarzać niebezpieczeństwo dla nich samych oraz dla innych zawodników (włączając w to biżuterię).

§ 4

Sankcje dyscyplinarne

1. Żółte i czerwone kartki mogą być pokazywane tylko zawodnikowi grającemu lub zawodnikowi rezerwowemu.

2. Zawodnik musi być napomniany przez pokazanie mu żółtej kartki, jeżeli popełnia jedno z następujących przewinień:

a) jest winny niesportowego zachowania,

b) słownie lub czynnie demonstruje niezadowolenie,

c) uporczywie narusza przepisy gry,

d) opóźnia wznowienie gry,

e) nie zachowuje wymaganej odległości przy wznowieniu gry rzutem różnym, rzutem z autu, rzutem wolnym lub rzutem od bramki,

f) wchodzi lub powraca na boisko bez zgody sędziego, lub narusza procedurę zmiany zawodników,

g) rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

3. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo THLF otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

a) przy trzecim napomnieniu (3 żółta kartka) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

b) przy piątym napomnieniu (5 żółta kartka) – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

c) przy siódmym i każdym następnym napomnieniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

d) w przypadku gdy zawodnik dostanie w jednym meczu np. ósmą i dziewiątą żółtą kartkę – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

e) zawodnik, który podczas rozgrywek otrzyma drugą bezpośrednią czerwoną kartkę zostaje zdyskwalifikowany do końca rozgrywek.

4. Zawodnik lub zawodnik rezerwowy musi być wykluczony z gry i zobaczyć czerwona kartkę, jeżeli popełni jakiekolwiek z następujących przewinień :

a) popełnia poważny, rażący faul,

b) zachowuje się gwałtownie lub agresywnie,

c) pluje na przeciwnika lub inną osobę,

d) pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na jej zdobycie rozmyślnie zagrywając piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),

e) pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,

f) używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka lub gestów,

g) otrzymuje drugie napomnienie w tym samym meczu,

h) zawodnik rezerwowy musi być wykluczony, jeżeli pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy na jej zdobycie.

5. Zawodnik wykluczony z gry nie może powrócić na boisko ani zajmować miejsca na ławce dla zawodników rezerwowych i musi opuścić najbliższe otoczenie pola gry.

6. Atak nogami, który zagraża bezpieczeństwu przeciwnika, musi być traktowany przez sędziego jako poważny, rażący faul.

7. Jakakolwiek próba symulacji na boisku, która ma na celu oszukanie sędziego, musi być traktowana jako niesportowe zachowanie karane napomnieniem.

§ 5

Zasady wyłonienia mistrza THLF

1. Rozgrywki będą prowadzone systemem każdy z każdym, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn Organizator podejmie decyzje co do ilości rozgrywanych rund.

2. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny :

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 5 minut). Dwukrotne nie stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu opłaty startowej.

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony do rozgrywek THLF, nie posiadał dowodu potwierdzającego tożsamość podczas sprawdzania lub złamane zostały postanowienia Regulaminu co do zasad uczestnictwa §2 pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 i 12),

c) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik z tytułu dyskwalifikacji za żółte lub czerwone kartki.

3. Punktacja w meczach przedstawia się następująco:

a) za zwycięstwo – 3 pkt.

b) za remis – 1 pkt.

c) za porażkę – 0 pkt.

4. O kolejności zespołów decyduje:

a) liczba zdobytych punktów

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:

- liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek)

- korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach

- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

c) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad :

- liczba zdobytych punktów i bramek między tymi drużynami (bezpośredni pojedynek-mała tabela)

- korzystniejsza różnica bramek w całych rozgrywkach

- przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek w całych rozgrywkach

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy prowadzący THLF nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w lidze halowej.

2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz Organizatorom rozgrywek.

3. W hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. Osoby, które naruszą powyższy zakaz zostaną ukarane zgodnie z postanowieniami Regulaminu dyscyplinarnego PZPN §9 pkt.1 i pkt.14. W stosunku do w/w osób zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne
z wykluczeniem zawodników lub całych drużyn z rozgrywek włącznie.

4. Drużyna może na piśmie złożyć oficjalny protest do Organizatora w terminie 3 godzin po zakończonym meczu. Po tym terminie protestu nie uwzględnia się.

5. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie Organizator.

§ 7

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

1. Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościuszki 110/13, e-mail: tsstomaszow@wp.pl zwane dalej TSS „KUDŁATY” jest Administratorem danych osobowych.

2. TSS „KUDŁATY” nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: tsstomaszow@wp.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

6. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko przez TSS „KUDŁATY” i nie będą udostępniane innym podmiotom.

7. Zgodnie z RODO przysługują prawa do:

  • dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • usunięcia Pani/Pana danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.