Regulamin

REGULAMIN

TOMASZOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

SEZON 2018/2019

§ 1

Postanowienia ogólne

Celem rozgrywek Tomaszowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki (dalej zwanej TALS) jest popularyzacja piłki siatkowej wśród pracowników firm, ich rodzin oraz młodzieży jako formy aktywnego wypoczynku po pracy. Do rozgrywek sezonu 2018/2019 mogą zgłaszać się drużyny amatorskie reprezentujące szkoły średnie, stowarzyszenia, firmy i zakłady pracy. Wszystkie mecze TALS będą odbywać się w Tomaszowie Lubelskim:

- w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Władysława Sikorskiego
w Tomaszowie Lub. przy ul. Żwirki i Wigury 3, w terminach wyznaczonych przez organizatora (środy) ), w przypadku zgłoszenia się do rozgrywek dużej ilości zespołów organizator podejmie decyzję co do terminów i miejsca rozgrywania zawodów.. Uczestników rozgrywek obowiązują przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Zasady uczestnictwa w rozgrywkach TALS

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy amatorzy, którzy nie są zarejestrowani w Polskim Związku Piłki Siatkowej, jako zawodnicy Ekstraklasy, I lub II ligi siatkówki.

2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach TALS jest zgłoszenie maksymalnie 12 osobowej drużyny i dostarczenie organizatorowi listy zawodników reprezentujących firmę lub szkołę do dnia 12 listopada 2018 roku wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za drużynę.

3. Każda drużyna przystępująca do rozgrywek zobowiązana jest do wpłacenia kwoty startowej w wysokości : 500 zł (pięćset złotych), na konto organizatora nie później niż do dnia 18 listopada 2018 roku. Brak wpłaty powoduje nie uwzględnienie drużyny w terminarzu rozgrywek.

BGŻ BNP Paribas

nr konta:

18 2030 0045 1110 0000 0420 6380

z dopiskiem: „TALS 2018/19 – wpisowe „nazwa drużyny

W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w rozgrywkach lub oddania 2 walkowerów czyli dyskwalifikacji drużyny, wpisowe nie będzie zwracane.

Dla nowych drużyn, które nie uczestniczyły w rozgrywkach TALS w sezonie 2017/2018 obowiązuje promocja dotycząca wysokości wpisowego, które wynosi dla nich 400 zł (czterysta złotych). W nowej drużynie może występować maksymalnie 4 zawodników, którzy uczestniczyli w rozgrywkach TALS w sezonie 2017/2018 występując w jednej drużynie.

Drużyny, które do 4 listopada 2018 roku zgłoszą swoją drużynę do udziału w TALS otrzymają promocję w postaci obniżenia kwoty wpisowego do wysokości 400 zł (czterysta złotych), która powinna być wpłacona do dnia 4 listopada 2018 roku. Minimalna ilość zawodników zgłoszonych do rozgrywek w terminie obowiązywania promocji wynosi 8 osób.

W przypadku zgłoszenia do rozgrywek mniejszej liczby zawodników niż 12, do 18 listopada 2018 roku jest możliwość uzupełnienia wolnych miejsc w składzie.

Z opłaty startowej zwolnione są reprezentacje szkół średnich z terenu Powiatu Tomaszowskiego, które w przypadku oddania dwóch meczów walkowerem będą zdyskwalifikowane z rozgrywek.

4. W meczach TALS mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni do rozgrywek na liście zgłoszeniowej (lista wg podanego wzoru). Lista zgłoszeniowa powinna zawierać nazwisko i imię, datę urodzenia oraz podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach co jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem Regulaminu TALS. Zawodnik może być zgłoszony i grać tylko w jednej drużynie biorącej udział w rozgrywkach TALS, decyduje kolejność złożenia zgłoszenia drużyny.

5. Drużyny przystępujące do gry obowiązkowo muszą posiadać jednolite stroje (koszulki z numerami) oraz obuwie do gry w hali. Wymagane jest żeby każdy zawodnik grał w czasie całych rozgrywek z tym samym numerem na koszulce.

6. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem) w celu potwierdzenia tożsamości zawodnika przed meczem.

7. Mecze TALS odbywają się według terminarza opracowanego przez organizatorów. Terminarz będzie dostępny na stronie internetowej www.tsstomaszow.info .

8. Terminy i godziny meczów wyznaczone przez organizatorów i podane do wiadomości są ostateczne. Z uwagi na specyfikę rozgrywek brak jest możliwości przekładania meczy.

9. W przypadku, gdy drużyna zostanie wycofana z rozgrywek, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nieodbyte. W przypadku, gdy wycofana drużyna rozegrała 50 % i 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem rozgrywek to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostaną przyznane drużynom przeciwnym walkowery w stosunku 3:0.

§ 3

Najważniejsze przepisy gry TLS

W rozgrywkach obowiązywać będą przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1. Rozgrywki będą prowadzone systemem każdy z każdym, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn Organizator podejmie decyzje co do ilości rozgrywanych rund, ewentualnie o rozegraniu po rundzie zasadniczej rundy play-off w celu wyłonienia mistrza TALS.

2. Aby drużyna mogła przystąpić do meczu na boisku musi znajdować się minimum 5 uprawnionych do gry zawodników.

3. Mecze rozgrywane będą do 3 wygranych setów, każdy do 25 punktów, piąty set do 15 punktów.

4. Ustala się następującą punktację za mecze:

  • mecz wygrany stosunkiem setów 3:0 i 3:1 - 3 pkt dla wygranego, 0 pkt dla przegranego
  • mecz wygrany stosunkiem setów 3:2 - 2 pkt dla wygranego, 1 pkt dla przegranego
  • walkower - 3 pkt dla wygranego, 0 pkt dla przegranego.

§ 4

Zasady wyłonienia mistrza TLS

1. System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych do rozgrywek drużyn.

2. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:3 na niekorzyść danej drużyny :

a) w przypadku nie stawienia się na zawody (lub spóźnienia się powyżej 5 minut). Dwukrotne nie stawienie się na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek bez zwrotu opłaty startowej.

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik, nie był zgłoszony do rozgrywek TALS, nie posiadał dowodu potwierdzającego tożsamość podczas sprawdzania.

3. O kolejności zespołów decyduje :

a) liczba zdobytych punktów,

b) w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decyduje:

- liczba zdobytych punktów i stosunek setów między tymi drużynami  (bezpośrednie pojedynki),

- korzystniejsza różnica setów w całych rozgrywkach,

- przy identycznej różnicy setów – różnica małych punktów w całych rozgrywkach,

c) w przypadku zdobycia równej ilości punktów przez 3 drużyny – dodatkowa tabela między tymi drużynami zgodnie wg następujących zasad :

- liczba zdobytych punktów i setów między tymi drużynami (bezpośrednie pojedynki - mała tabela),

- korzystniejsza różnica setów w całych rozgrywkach,

- przy identycznej różnicy setów – różnica zdobytych punktów w całych rozgrywkach.

§ 5

Nagrody

1. Zespoły, które zajęły 3 pierwsze miejsca otrzymają Puchary.

2. Nagrody indywidualne :

- najlepszy zawodnik,

- najlepszy atakujący,

- najlepszy rozgrywający.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach TALS na własną odpowiedzialność. Organizatorzy prowadzący TALS nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie i następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z grą w TALS.

2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się kierownikom lub kapitanom drużyn oraz Organizatorom rozgrywek.

3. W hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.

4. Drużyna może na piśmie złożyć oficjalny protest do Organizatora w terminie 3 godzin po zakończonym meczu. Po tym terminie protestu nie uwzględnia się.

5. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmie Organizator.

§ 7

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

1. Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „KUDŁATY” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościuszki 110/13, e-mail: tsstomaszow@wp.pl zwane dalej TSS „KUDŁATY” jest Administratorem danych osobowych.

2. TSS „KUDŁATY” nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: tsstomaszow@wp.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych będą zawsze zgodne z aktualnie obowiązującym prawem, w tym z RODO.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne.

6. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko przez TSS „KUDŁATY” i nie będą udostępniane innym podmiotom.

7. Zgodnie z RODO przysługują prawa do:

  • dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • usunięcia Pani/Pana danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.