Statut

STATUT

TOMASZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO „KUDŁATY”

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Tomaszowskie Stowarzyszenie Sportowe „Kudłaty”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7

kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.).

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej TSS „Kudłaty”.

 § 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tomaszów Lubelski.

 § 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Tomaszów Lubelski i powiatu tomaszowskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 § 4

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

 § 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi
i innymi instytucjami.

 § 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

 § 7

Stowarzyszenie używa pieczęci, flagi, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 § 8

Emblemat Stowarzyszenia, flagę, wzór legitymacji członkowskiej zatwierdza Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Członków na wniosek Zarządu.

 Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 § 9

Cele Stowarzyszenia:

a) inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej,

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

c) rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży,

d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

e) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport,

f) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

g) poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg rozwoju osobistego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju dzieci i młodzieży.

 § 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) inspirowanie różnych środowisk w mieście, powiecie i województwie do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,

b) realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji zalecanych przez władze państwowe i samorządowe różnego szczebla,

c) współdziałanie z różnymi stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie promocji sportu,

d) propagowanie i organizowanie imprez sportowych,

e) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,

f) aktywne uczestnictwo w organizacji i przygotowaniu zajęć sportowych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

g) promocja zdrowego trybu życia, poprzez aktywność ruchową dzieci i młodzieży, jako alternatywa dla nałogów,

h) integracja rodzin i środowisk lokalnych,

i) organizację i współorganizację imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym,

j) promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako ośrodka przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu,

 § 11

Zakres działalności, o której mowa w § 9 pkt. a) i § 10 pkt. d) Stowarzyszenie może prowadzić jako odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 § 12

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 § 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna niepozbawiona praw publicznych, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub sportu, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 § 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d) wyrażania opinii i składania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 § 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

c) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

d) regularnego opłacania składek.

 § 16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w zebraniach z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 § 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące,

- rażącego naruszenia zasad statutowych,

- nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

c) śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 § 19

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
 3. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani do władz na więcej niż jedną kadencję.

 § 20

Uchwały Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 Walne Zebranie Członków

 § 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd jako:

a) sprawozdawcze – raz w roku,

b) sprawozdawczo-wyborcze – co 3 lata.

4. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

5. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania jego zwołania i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 Zarząd

 § 23

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
  z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest trzech członków zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd składa się z 5 członków: prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i dwóch członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 § 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich pobierania,

i) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,

j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 Komisja Rewizyjna

 § 25

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 § 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 § 27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy, spadki oraz dotacje,

c) dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 § 28

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 § 29

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
  w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Partnerzy

Sponsorzy

Patronat medialny

Facebook

Polub nasz profil i bądź zawsze na bieżąco.